Muafiyet

 

Muafiyet sınavı nedir?
Kimler Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet sınavlarına girebilir?
Sınav yeri neresidir?
Zorunlu Hazırlık Muafiyet Sınavı içeriği ve düzeyi nedir?
Temel İngilizce Muafiyet Sınavı içeriği ve düzeyi nedir?
Muafiyet sınavlarından başarılı olmak için gereken notlar nelerdir?
Sonuçlar nerede ve ne zaman açıklanır?
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavlarına kaç defa girilebilir?
Güz dönemi bitiminde (genellikle OCAK ayı)yapılan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet sınavında başarılı olan bir öğrenci bölümüne başlayabilir mi?
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı’na girmeden hazırlık eğitiminden muaf olabilir miyim?
Muafiyet sağlayan başka sınavlar nelerdir?
Başka üniversitenin hazırlık sınıfından aldığım hazırlık başarı belgesi ESOGÜ Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmam için geçerli midir?

Muafiyet sınavı nedir?
Bölümümüz iki ayrı muafiyet sınavı yürütmektedir Bunlardan birincisi Birincisi, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı’dır. Bu sınav, Öğretim dili %100 ve %30 yabancı dil olarak İngilizce olan bölümler (Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 İngilizce; Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Uluslararası İlişkiler %30 İngilizce) ile İngilizce Öğretmenliği, İlahiyat ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümleri öğrencilerinin, bölümlerinde eğitime başlayabilmeleri için gerekli seviyede yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmek amacıyla yapılır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı’ndan muaf olup kendi asıl bölümlerindeki eğitimlerine başlayabilirler. Sınav tarihleri Akademik takvimde belirtilmekle birlikte, Akademik yıl başlangıcında (genellikle EYLÜL ayında,  Güz dönemi bitiminde (genellikle OCAK ayı) ve Akademik yıl sonunda (genellikle Haziran ayı) olmak üzere yılda üç kez yapılır.
Bölümümüzün yürüttüğü ikinci muafiyet sınavı türü Temel İngilizce Muafiyet Sınavı’dır. Bu sınav, eğitimin tamamen Türkçe olarak yürütüldüğü bölümlerdeki öğrencilerin, öğrenim programlarının 1. yılında var olan Temel İngilizce (Yabancı Dil 1 ve 2, veya bazı bölümlerdeki adıyla İngilizce 1 ve 2) derslerinden muaf olmak için girdikleri muafiyet sınavıdır. Sınav tarihi Akademik takvimde belirtilmekle birlikte, Akademik yılın başlangıcında (genellikle EYLÜL ayı) yapılmaktadır. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet gerektiren bölüm öğrencileri bu sınava giremez. Başa dön

 Kimler Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet sınavlarına girebilir?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesine yeni kayıt yaptıran Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%100 İngilizce); Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce); İlahiyat (%30 Arapça); İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencileri ile akademik takvimin uygun olması koşuluyla, bu bölümlere ek kontenjan, çift anadal/yandal, ve Yatay veya Dikey geçişle kabul edilen öğrenciler Zorunlu Yabancı Dil muafiyet sınavlarına girebilirler. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri LYS Yabancı Dil Puanının olduğu Yabancı Dilden farklı olmak şartıyla Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden sınava girebilirler. Ayrıca, Eylül ayında yapılan Muafiyet sınavında geçerli mazereti olup bunu belgeli olarak Yabancı Diller Bölümüne dilekçe ile belirtenlerden mazereti Üniversite Yönetim kurulunca kabul edilenler için ayrıyeten mazeret Muafiyet sınavı düzenlenir. Başa dön

Sınav yeri neresidir?
Eylül ayında yapılan muafiyet sınavları için yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İnternet ortamında Muafiyet sınavı için başvuruları esnasında sınav tarih ve saat bilgilerinin yanı sıra kendilerine sınava girecekleri bina ve salon (derslik) bilgileri sistem tarafından atanır ve öğrenci sistemden sınava giriş belgesi alır. Öğrenci bu belgede belirtilen tarih, saat ve yerde sınava girer.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı eğitimlerinin 1. Yılında başarısız olmuş öğrencilerin sınavdan en az 10 gün önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin Sınava girecekleri yerler Yabancı Diller Bölümü ilan panolarında ve ydb.ogu.edu.tr duyurular sayfasında sınavdan en az 3 gün önceden ilan edilir ve sınava kadar ilan kaldırılmaz.
Güz yarıyılı ve Bahar yarıyıı bitiminden sonra yapılan muafiyet sınavına başvuran öğrenciler ve bu öğrencilerin Sınava girecekleri yerler Yabancı Diller Bölümü ilan panolarında ve ydb.ogu.edu.tr duyurular sayfasında sınavdan önce ilan edilir ve sınava kadar ilan kaldırılmaz. Başa dön

Zorunlu Hazırlık Muafiyet Sınavı içeriği ve düzeyi nedir?
Zorunlu Hazırlık Muafiyet Sınavı üç aşamalı bir sınavdır. Birinci aşama; Dil Bilgisi ve Sözcük Bilgisi  ile  Okuduğunu Anlama Becerilerini ölçen, B2 seviyesinde çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda okuma parçalarına ait sorular haricinde, uygun kelimeyi seçme, uygun dil bilgisi yapısını seçme, cümle tamamlama, paragraf tamamlama, anlamca en yakın cümleyi bulma, diyalog tamamlama ile anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma tipi sorular yer almaktadır. Birinci aşamadan belli puan alan öğrenciler ikinci aşama " yazma sınavına" ve üçüncü aşama "sözlü mülakat" sınavına girmeye hak kazanırlar.
Başa dön

Temel İngilizce Muafiyet Sınavı içeriği ve düzeyi nedir?
Temel İngilizce Muafiyet sınavı, Dil Bilgisi ve Sözcük Bilgisi  ile Okuduğunu Anlama Becerilerini ölçen, A2 seviyesinde çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda, okuma parçalarına ait sorular haricinde, uygun kelimeyi seçme, uygun dil bilgisi yapısını seçme ile diyalog tamamlama tipi sorular yer almaktadır. Başa dön

Muafiyet sınavlarından başarılı olmak için gereken notlar nelerdir?
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavından başarılı olabilmek için gereken not  100 puan üzerinden 70'tir.
Temel İngilizce muafiyet Sınavı başarı notu ise 100 puan üzerinden 50’dir. Başa dön

Sonuçlar nerede ve ne zaman açıklanır?
Sonuçlar Yabancı Diller Bölümü web sayfası http://ydb.ogu.edu.tr adresindeki Duyurular kısmında ve Yabancı Diller Bölümü ilan panolarında sınavdan sonra en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde duyurulur. Başa dön

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavlarına kaç defa girilebilir?
Hazırlık sınıfı devam süresi en fazla iki yıl olduğundan Zorunlu Hazırlık Muafiyet Sınavına en fazla 7 (yedi) kez girilebilir. Örneğin, 2016 LYS ile ESOGÜ’ye kayıt yaptıran bir öğrenci, Eylül 2016 – Ocak 2017 - Haziran 2017– Eylül 2017 – Ocak 2018 - Haziran 2018 ve Eylül 2018 sınavlarına girebilir. Hazırlık programı ile başarısızlık sebebiyle ilişiği kesilen öğrenciler ilişik kesilmesini takip eden 3 yıl içinde toplam 3 kere daha hazırlık muafiyet sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrenciler süreçle ilgili ayrıntıları Üniversitemizin ilgili Senato kararından öğrenebilirler. Başa dön

Güz dönemi bitiminde (genellikle OCAK ayı)yapılan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet sınavında başarılı olan bir öğrenci bölümüne başlayabilir mi?
Güz dönemi bitiminde (genellikle OCAK ayı) yapılan Muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilerin listesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu öğrenciler Öğrenci İşleri Daire başkanlığında bölümlerine kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptırdıkları Bölümler tarafından uygun görüldüğü takdirde takip eden öğretim yılı başlangıcını beklemeden bahar yarıyılında bölümlerinde bazı dersleri alabilirler. Başa dön

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı’na girmeden hazırlık eğitiminden muaf olabilir miyim? 
Öğretim dilinin (İngilizce, Almanca, Fransızca) anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında 3 yıl eğitim gören ve bunu belgeleyen öğrenciler ile
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü yönergesine göre eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan  belirlenen puanı alan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf olur. Başa dön

Muafiyet sağlayan başka sınavlar nelerdir?
http://ydb.ogu edu.tr adresinden Bilgi Belge kısmındaki Öğretim ve Sınav yönetmeliğindeki Denklikleri kabul edilen sınavlar tablosuna bakınız. Başa dön

Başka üniversitenin hazırlık sınıfından aldığım hazırlık başarı belgesi ESOGÜ Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmam için geçerli midir?
Hayır, geçerli değildir. Başka bir Yüksek öğretim kurumunda hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerin de ESOGÜ Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Sınavına katılmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı almış olmaları gerekir. Başa dön